เวชกรรมไทย


จรรยาแพทย์
ว่าด้วยคุณธรรมอันเป็นเครื่องประดับของหมอ หรือ จริยธรรมที่หมอควรประพฤติปฏิบัติ อันประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้
                                ๑. มีความเมตตาจิตแก่คนไข้ทุกคนที่มารักษา
                                ๒. ไม่โลภเห็นแก่ลาภจนเกินไป
                                ๓. ไม่เป็นคนโอ้อวด
                                ๔. ไม่ปิดบังความเขลาของตนเองไว้
                                ๕. ไม่ปิดบังความดีของคนอื่น
                                ๖. ไม่หวงกีดกันลาภของผู้อื่น
                                ๗. ไม่ลุอำนาจแก่อคติทั้ง ๔ คือ
                                     ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ
             ๘. ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้ง ๘
             ๙. มีหิริโอตตัปปะ ความละอายต่อบาป
             ๑๐. ไม่เป็นคนเกียจคร้านและมักง่าย
             ๑๑. มีโยนิโสมนสิการ ตริตรองในใจโดยแยบคาย
             ๑๒. ไม่เป็นคนมีสันดานอันประกอบด้วยมัวเมา